پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

اعضای انجمن

اعضای انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 97-96

آقای محسن دلیران
آقای رسول رمضانی
آقای رضا قائد امینی
خانم لیلا کمالی
خانم مریم محسنی
آقای محمدرضا منصوری

اعضای انجمن اولیاءو مربیان سال تحصیلی 96-95

اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 96-95

(به ترتیب حروف الفبا )


سرکار خانم ریحانه آقاجانی

جناب آقای علی اصغر ابوحیدری

جناب آقای اسدالله بحرینی

جناب آقای سعید زهره

جناب آقای حمید سپهری

سرکار خانم لیلا کمالی

جناب آقای سیدمحمدرضا منصوری

سرکار خانم مریم محسنی

اعضای انجمن اولیاء و مربیان

 

اعضای انجمن اولیاء و مربیان آمادگی و دبستان شمیم عترت

 

سال تحصیلی 95-94

 

 نام و نام خانوادگی

به ترتیب حروف الفبا

جناب آقای سید اسدالله بحرینی

سرکارخانم الهام دلفروزی

جناب آقای حسن قربانی

جناب آقای سید محمدرضا منصوری

سرکارخانم مریم محسنی

سرکار خانم الهام مدرس

سرکار خانم اشرف مصلحی