پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

تابلو اعلانات

مسابقات سرود
1396/11/29 ساعت 12:32:31
نمایشگاه کتاب
1396/11/21 ساعت 11:57:10
آموزش بازیافت
1396/11/11 ساعت 11:23:07
آموزش زبان
1396/10/30 ساعت 09:47:33
اعضای انجمن
1396/10/12 ساعت 09:29:08
شنوایی سنجی
1396/09/26 ساعت 10:45:50
تقویم اجرایی
1396/08/20 ساعت 09:13:29
تکالیف زبان
1395/09/20 ساعت 13:17:49
تکالیف زبان
1395/09/03 ساعت 09:59:07
تکالیف زبان 3
1395/08/18 ساعت 21:34:33
تکالیف زبان
1395/08/10 ساعت 21:14:41
تکالیف زبان
1395/08/05 ساعت 19:25:20
شورای دانش آموزی
1395/08/04 ساعت 12:01:26