پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

تقارن در آینه

تلفیق فارسی و علوم (املای آبرنگ گیاهی)

اموزش نشانه پ و املای توپی

تلفیق علوم وهنر فصل سنگ ها

تقدیر از مدیر همزمان با آموزش( ُ)

آموزش عملی جمع

آموزش (ش مثل شله زرد)

آموزش کوچکتر و بزرگتر

آموزش عدد 4

آموزش جمع