پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

شعر یلدا

زنگ کارگاه

ساخت کاغذ

دوخت جامدادی

آشنایی با مقاومت هوا

آشنایی با بار الکتریکی

آزمایش تاثیر جوهر نمک بر سنگ

آزمایش تشخیص چگالی

آزمایش اسیدیته

جلسه آموزشی با آموزگار

مشاهده مطالب قدیمی تر...