پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان

اولین جلسه مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان

بازدید اعضا انجمن از کلاس های انجام تکالیف

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال 98-97

برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی

برگزاری جلسه

برگزاری جلسه انجمن اولیا ومربیان

برگزاری انتخابات انجمن

انجمن اولیاومربیان قلب تپنده مشارکت درمدارس است.
اهداف انجمن اولیاومربیان دراین مسیرکمک های تخصصی وفکری درپیشبرداهداف آموزشی  وبهداشت روان فرزندان عزیزمان است.
برگزاری انتخابات انجمن اولیا ومربیان

مجمع عمومی

جلسه مجمع عمومی دبستان  برگزار گردید و کاندیداهای انجمن خود را معرفی نمودند.
از حضور اولیای محترمی که در جلسه شرکت نمودند تشکر می کنیم.